Allmänna affärsvillkor och Kundinformation

 I. Allmänna affärsvillkor

 § 1 Grundläggande bestämmelser

 (1) Nedanstående affärsvillkor gäller för alla avtal, som du ingår med oss som leverantör (HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH) via vår hemsida www.haix.se. Så länge som inte annat överenskommits, kommer i förekommande fall alla av dig använda egna villkor att bestridas.

 (2) Användare är enligt nedanstående varje fysisk person som ingår juridiska avtal, som varken gäller din kommersiella verksamhet eller din verksamhet som egen företagare. Företagare är personer eller juridiska personer eller ett samfund av juridiska personer, som vid slutande av avtal handlar och utövar sin självständiga eller kommersiella verksamhet.

 § 2 Upprättande av avtal

 (1) Föremål för avtalet är försäljning av varor.

 (2) Redan i och med framställning av respektive produkt på vår hemsida föreslår vi ett bindande erbjudande att sluta ett avtal enligt de i artikelbeskrivningen angivna villkoren.

 (3) Avtalet upprättas genom användning av varukorgen i vår online-shop enligt nedanstående förfarande:

 De för inköp avsedda varorna läggs i “varukorgen”. Med hjälp av knapparna i navigeringsmenyn kan “varukorgen” anropas och eventuella ändringar även genomföras.

 Efter att “Kassan” anropats och efter att inskrivning av personuppgifter samt gällande betalnings- och leveransvillkor sluts normalt sett avtalet och en beställningsöversikt med alla uppgifter visas.

 I den mån du som betalningen använder ett s k. “Nu-system” (t.ex. PayPal/PayPal Express/PayPal Plus, Amazon-betalning, Postpay, banköverföring), kommer du antingen att förflyttas från vår online-shop till beställningsöversikten eller till hemsidan för respektive leverantör av det tillhörande betalsystemet.

 Om förflyttningen sker till leverantörens hemsida, skrivs alla personuppgifter in där på respektive ställen. Slutligen kommer du tillbaka till vår online-shop till beställningsöversikten.

 Innan avsändande av beställningen har du möjlighet att kontrollera alla uppgifterna än en gång och ändra vid behov (också via funktionen “tillbaka” på hemsidan) eller för att avbryta köpet.

 Med avsändande av beställningen visas sedan rutan “betalningspliktig beställning” där du förklarar dig att vara juridiskt bunden till erbjudandet så att avtalet börjar gälla.

 (4) En begäran om offert från din sida är också juridiskt bindande för dig. Vi förbereder för dig för ett juridiskt bindande erbjudande i skriftlig form (t.ex. per e-post), vilket kan godtas inom fem dagar.

 (5) Avveckling av beställningen och förmedling av alla delar av avtalet kräver information via e-post där svaren är delvis automatiserade. Du måste därför säkerställa att e-postadressen som du uppgett till oss stämmer, att mottagandet av våra e-postmeddelanden tekniskt sett säkerställs, och i synnerhet att dessa inte stoppas upp av ett förefintligt SPAM-filter.

 § 3 Särskilda överenskommelser om erbjudna betalningsalternativ

 (1) Kreditprövning

 Såvitt vi kräver förhandsbetalning, t.ex. vid betalning av fakturor eller förskott, kommer dina uppgifter att bevakas i vårt intresse i syfte att användas som kreditprövning på matematiska och statistiska grunder kommer dessa att vidarebefordras till CRIF GmbH, Dessauerstr. 9, 80992 München Vi förbehåller oss rätten att vägra sälja till dig vid utebliven förskottsbetalning om kreditprövningen inte faller väl ut.

 § 4 Återtagningsrätt, egendomsförbehåll

 (1) Återtagningsrätt kan endast utövas såvida det rör sig om utestående krav inom samma avtal.

 (2) Varorna förblir vår egendom tills fullständig betalning erlagts.

 (3) Om du är företagare, gäller dessutom följande:

 a) Vi behåller egendomsrätten till varorna tills fullständig utjämning av alla innestående löpande fodringar skett. Vid övergång av egendom för sådana varor är det inte tillåtet att begära att dessa förpantas som en säkerhet.

 b) Du kan sälja varorna vidare på sedvanligt sätt. I dessa fall frånsäger du alla krav motsvarande fakturabeloppet, som erhålls vid vidareförsäljningen till oss och vi godtar din avsägelse. Du är därmed berättigad att själv driva in denna fordran. Såvitt du inte kan uppfylla dina betalningsförpliktelser, förbehåller vi oss rätten att själva driva in denna fordran.

 c) Vid förbindelser och hopblandning av förbehållna varor förvärvar vi gemensamt äganderätt i förhållande till fakturabeloppets värde för förbehållna varor motsvarande värdet av andra förädlade varor vid tidpunkten för bearbetningen.

 d) Vi förpliktigar oss att lösgöra alla oss till buds stående säkerheter för att realisera värdet och säkerheten vad det gäller utestående fordringar som överstiger mer än 10 %. Urval av lösgjorda säkerheter ligger på oss.

 § 5 Garantier

 (1) Kvarstående juridisk rätt vid brister

 (2) I den mån du är företagare, gäller dessutom med undantag för avsnitt 1 även följande;

 a) Vad det gäller varornas beskaffenhet gäller våra egna uppgifter och produktbeskrivningen från tillverkaren som överenskommet, dock inte dylik reklam, offentliga uttalanden och yttranden från tillverkaren.

 b) Du är förpliktigad att ofördröjligen och med stor noggrannhet genast undersöka varorna vad det gäller kvalitets- och mängdavvikelser och vid uppenbara brister skriftligen anmäla detta inom 7 dagar från mottagandet av varorna (t.ex. via e-post) för att fristen ska innefatta gällande avsändande. Detta gäller också för senare fastställda dolda fel som upptäcks.l Vid personskador under gällande undersöknings- och kontrollplikt är alla garantianspråk uteslutna.

 c) Vid brister ger vi enligt vårt godtycke förbättringar eller ersättningsleverans. Om felsökningen slår fel kan du efter eget godtycke kräva avdrag på köpesumman eller att avtalet återgår. Felupprättelse gäller vid ett icke framgångsrikt andra försök såvida inte skadans art eller bristen i sig eller några speciella omständigheter påvisar något annat. I händelse av förbättring bär vi inte några kostnader för sådana kostnader som uppstått vid transporten eller som uppkommit på leveransadressen såvida transporten inte skulle ha skett på ett icke-ändamålsenligt korrekt sätt.

 d) Garantifristen uppgår till ett år från leveransen av varorna. Förkortad garantitid gäller inte för oss uträknade förorsakade skador som leder till personskador av olika slag och grov vårdslöshet eller avsiktligt framkallade skador eller bedrägeri, liksom vid återtagandeanspråk enligt lagen §§ 478, 479 BGB.

 § 6 Ansvar

 (1) Vi ansvarar alltid oinskränkt för skador som förorsakar personskador. Vidare ansvarar vi utan inskränkning för alla fall av grov vårdslöshet, om bedrägeri vad gäller dolda fel, vid övertag av garantier för beskaffenheten av köpföremålet och i alla andra juridiskt reglerade fall.

 (2) Ansvar för brister inom ramen för juridiska garantier följer motsvarande regelverk enligt vår Kundinformation (del II) och Allmänna Affärsvillkor (del I).

 (3) Såvitt väsentliga avtalsförpliktelser tillämpas är vårt ansvar begränsat till lättare vårdslöshet beträffande avtalsmässiga, förutsebara skador. Väsentliga avtalsförpliktelser är väsentliga plikter, som framgår av avtalet och när dessa riskeras och skadorna uppnår effekt på samtliga förpliktelser enligt avtalets innehåll, vars uppfyllande vid sedvanligt genomförande överhuvudtaget först möjliggörs och vars uppfyllande regelbundet måste erkännas.

 (4) Vid skada på oväsentliga delar av avtalets förpliktelser är ansvar vid lättare förpliktelseskador uteslutet.

 (5) Datakommunikation via internet kan enligt nuvarande teknikstatus inte garanteras vara felfri och/eller alltid finnas till hands. Vi ansvar i sådana fall vare sig för ständig eller obruten tillgång till hemsidan och de där erbjudna tjänsterna.

 § 7 Juridiska val, uppfyllelseort, domstol

 (1) Tysk rätt gäller. För användaren gäller detta endast såvida härigenom tvingande bestämmelser juridiskt sett garanterar sedvanligt uppehållande av skydd om inte detta dras bort (förtursprincipen).

 (2) Som uppfyllelseort gäller för alla prestationer enligt våra affärsförbindelser liksom lokal domstol företagets säte såvida du inte är användare utan köpman eller en juridisk person inom offentlig-juridisk verksamhet. Detsamma gäller om allmänt juridiskt status inte är i Tyskland eller i EU eller om bostadsorten eller den sedvanliga uppehållsorten vid tidpunkten för klagoinlagan inte är känd. Befogenhet även för domstolen rätten att åberopa annan juridisk instans, förblir härifrån oberörd.

 (3) Bestämmelser enligt FN-konventionen om internationella köp gäller inte.

 _______________________________________________________________________________________

 II. Kundinformation

 1. Säljarens identitet

HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH
Auhofstr. 10
84048 Mainburg
Tyskland

Telefon: +49 (0) 8751 8625888
E-post: shop@haix.de

 Alternativt bestridande:

 EU-kommissionen ställer en plattform för utomrättsliga online tvister (OS-plattform) till förfogande på denna adress:

 Vi är inte beredda att deltaga vid tvistemål vid konsumenttvister.

 2. Information om upprättande av avtal

 De tekniska stegen innan avtalet kan slutas och möjligheter att korrigera finns under regelverket “Upprättande av avtal” i våra Allmänna Affärsvillkor (del I.).

 3. Avtalsspråk, avtalsarkivering

 3.1. Kontraktsspråket är tyska.

 3.2. Den fullständiga avtalstexten sparas inte av oss. Innan avsändandet av beställningen via hemsidan - varukorgens innehåll kan dock skrivas ut från skärmen eller lagras elektroniskt. Efter tillgång till beställningen hos oss kommer alla beställningsdata, juridiskt föreskriven information som distansavtal och Allmänna Affärsvillkor än en gång att översändas per e-post till dig.

 3.3. Vid förfrågan utanför “varukorgen” erhålls alla avtalsuppgifter inom ramen för ett bindande juridiskt avtal skriftligen, t.ex. per e-post, vilken kan skrivas ut eller sparas elektroniskt.

 4. Väsentliga anmärkningar på varor eller tjänster

 Väsentliga anmärkningar på varor och/eller tjänster anges i respektive offert.

 5. Priser och betalningsmetoder

 5.1. Respektive erbjudande anger priset liksom fraktkostnader för ett totalpris till kunden. Alla delar inklusive alla tillkommande skatter anges.

 5.2. Tillkommande fraktkostnader ingår inte i köpesumman. Dessa kan nås via motsvarande knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande, och de kommer att anges separat under beställningsprocessen och ska betalas av dig om inte du har blivit lovat kostnadsfri leverans.

 5.3. De betalningsmetoder som står till förfogande motsvarar de som anges i respektive offert.

 5.4. Såvida de enskilda betalningsmetoderna inte anges, gäller betalningsanspråken enligt avtalet så fort betalningen genomförts.

 6. Leveransvillkor

 6.1. Leveransvillkoren, leveransdag liksom i förekommande fall bestående leveransinskränkningar finner du under motsvarande beskrivna knappar på vår hemsida eller i respektive offert.

 6.2. Såvida du är användaren regleras juridiskt sett riskerna för förlust av eller försämring av inköpt vara under transporten då denna övergår i din ägo, oberoende av om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du som är företagare inte har överlämnat ansvaret till en bestämd person vid ett transportföretag att ombesörja transporten.

 Om du är företagare sker leverans och transport på egen risk.

 7. Juridiska rättigheter vid brister

 7.1. Bristfälliga varor innefattas av regelverket “Garantier” i våra Allmänna Affärsvillkor (del I.).

 7.2. Som konsument ombeds du att kontrollera varorna vid leveransen noggrant vad det gäller fullständighet, uppenbara brister och transportskador och meddelas oss snarast möjligt liksom det företag som utförde själva transporten. Om du underlåter att göra detta, har det ingen betydelse för dina juridiska garantianspråk.

 Våra Allmänna Affärsvillkor och Kundinformation har framtagits av affärsjurister specialiserade på IT-rätt och har kontrollerats vad det gäller juridisk konformitet. Handelsförbundet (Händlerbund Management AG) garanterar rättssäkerheten i texten och ansvarar vid avvikelser för dessa. Närmare information finner du under:

 senaste uppdatering: 23 januari 2017

Viewed